Ułatwienia dostępu

Deklaracja dostępności

Zawartość deklaracji dostępności.

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku https://muzeum.zlotopotockie.pl

Data publikacji strony internetowej: 26.04.2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29.03. 2021 r.

Deklaracja dostępności Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

– wszystkie obrazki posiadają opisy alternatywne;

– możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów;

– możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarny, biały, zielony, niebieski, czerwony, pomarańczowy, żółty, fioletowy);

– możliwość wyboru stylu zdjęcia w odcieniach szarości;

– możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony;

– możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB;

– strona wyświetla się tak samo w każdej orientacji ekranu (pionowej/poziomej);

– strona posiada wyszukiwarkę.

Strona nie posiada:

-wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik;

– strona nie ma możliwości zmiany ułatwień dla osób niepełnosprawnych za pomocą skrótów klawiszowych;

– podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. Focus) ułatwiającego osobom niedowidzącym korzystanie z witryny.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z narzędzia do oceny dostępności strony:

Test – European Internet Inclusion Initiative Tingtun Checker  z którego wynika, że strona internetowa: Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku spełnia wymagania w 94,74%

Oświadczenie sporządzono dnia 30.03.2021 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: dostepnosc.muzeum@janow.pl
telefon: 34 3291162

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku z siedzibą ul. Kościuszki 11, 42-253 Złoty Potok

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli: Do budynku prowadzi jedno wejście z ulicy Kościuszki. Muzeum znajduje się w budynku parterowym. Nad wejście do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind: W budynku nie ma wind, osoby niepełnosprawne na wózkach będą miały problem z poruszaniem się po muzeum ze względu na istniejące progi, oraz jeden stopień znajdujący się w ostatniej Sali ekspozycyjnej. W budynku brak ogólnodostępnej toalety.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku: brak dodatkowych dostosowań.

Miejsce parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich: Przy Muzeum nie ma parkingu. Wjazd na teren zespołu pałacowo-parkowego jest możliwości tylko dla mieszkańców.

Wstęp z psem asystującym: do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba wchodząca do Muzeum z psem asystującym bądź z psem przewodnikiem ponosi za zwierzę pełną odpowiedzialność.

Tłumacz języka migowego: w budynku nie ma tłumacza języka migowego, nie ma możliwości korzystania z usługi tłumacza on-line.

Kontakt z Muzeum Regionalnym im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku jest możliwy przez:
– kontakt telefoniczny: 34 329 11 62

– pocztę e-mail: muzeum@janow.pl

– korespondencję pisemną na adres: Muzeum Regioanlne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym potoku ul. Kościuszki 11, 42-253 Złoty Potok.

– za pośrednictwem platformy e-PUAP.