Ułatwienia dostępu

Dla zwiedzających

Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego
im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku
Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2021 r.

1. Bilet wstępu do Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, zwanego dalej Muzeum, uprawnia do zwiedzania Muzeum.
2. Zakupienie biletu wstępu lub pobranie biletu bezpłatnego oznacza, że zwiedzający wyraża zgodę na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie zwiedzania obowiązującym
w Muzeum.
3. Zwiedzanie Muzeum możliwe jest po zdezynfekowaniu rąk i zakryciu ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej.
4. Ekspozycję Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku można zwiedzać wyłącznie indywidualnie, z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych zwiedzających oraz pracowników obsługi.
5 Punkt 4. nie dotyczy rodzin, osób wspólnie zamieszkujących, niepełnosprawnych
wraz z opiekunami, osób starszych z opiekunem oraz osób mających problemy
z przemieszczaniem się wymagających asysty opiekuna.
6. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem zostaje do odwołania wstrzymane.
7. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu
lub środków odurzających, zachowujące się w sposób zagrażający bezpieczeństwu ludzi
i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
8. Do Muzeum nie można wnosić dużych plecaków, toreb oraz innych przedmiotów utrudniających swobodne zwiedzanie.
9.Wejście do Muzeum regulowane jest przez pracowników obsługi tak, by na salach
w jednym czasie znajdowało się nie więcej niż 10 osób.
10. Zaleca się dokonywanie płatności bezgotówkowej.
11. Ilość biletów sprzedawanych w ciągu jednego dnia może być ograniczana.
12. Pracownicy obsługi podejmują decyzje związane z aktualną sytuacją na ekspozycji,
w szczególności:

  • zmiany trasy zwiedzania,

  • zamknięcia części ekspozycji, a w przypadkach szczególnych, do zamknięcia Muzeum,

  • podjęcia decyzji, co do usunięcia z ekspozycji osób nieprzestrzegających Regulaminu zwiedzania,

  • powiadomienia odpowiednich służb w sytuacjach nadzwyczajnych,

  • innych działań mających na celu zachowanie porządku na ekspozycji
    i przestrzegania obowiązującego w Muzeum Regulaminu.

13. Ze względów na obowiązujący stan epidemii trasa zwiedzania może być czasowo zmieniona.
14. Ze względów bezpieczeństwa, wnętrza Muzeum będą okresowo wietrzone
i dezynfekowane, co może spowodować chwilową przerwę w ciągłości zwiedzania.
15. Na teren Muzeum zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, środków odurzających, palenie tytoniu oraz e-papierosów.
16. W Muzeum zwiedzający powinni zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu eksponatów.
17. Na teren Muzeum zabrania się wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.
18. Zdjęcia można wykonywać bez użycia sztucznych źródeł światła. Wykonane zdjęcia przeznaczone są tylko i wyłącznie do użytku prywatnego. Nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.
19. Regulamin zwiedzania Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, w trakcie pandemii wirusa SARS-CoV-2, będzie okresowo aktualizowany.