Ułatwienia dostępu

O Muzeum

Uroczysty Akt Powołania Muzeum Regionalnego im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku

          Muzeum  Regionalne im.  Zygmunta  Krasińskiego  zostało utworzone     na  mocy  uchwały  nr  90/XIII/07  Rady   Gminy  Janów   z  dnia  29  grudnia 2007 roku.  Zgodnie  z  Aktem  o   utworzeniu  instytucji  kultury   pod  nazwą Muzeum  Regionalne  im.   Zygmunta   Krasińskiego,  siedzibą  instytucji  jest miejscowość  Złoty  Potok,  a  terenem    działalności  Muzeum   jest   obszar województwa śląskiego.

          Przedmiotem działania Muzeum Regionalnego jest sprawowanie opieki nad    zabytkami,   informowanie  o   wartościach  i   treściach   gromadzonych zbiorów,    budowanie  więzi   emocjonalnej  z  regionem  i   krajem,  upowszechnianie  podstawowych  wartości  historii  i  kultury  polskiej oraz  światowej, kształtowanie   wrażliwości    poznawczej    oraz    umożliwianie    korzystania ze zgromadzonych  zbiorów.