Ułatwienia dostępu

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy, że:
 
 1. Administratorem przetwarzającym Pani(a) dane osobowe jest Muzeum Regionalne im. Zygmunta Krasińskiego w Złotym Potoku, z siedzibą przy ul. Kościuszki 11, Złoty Potok 42-253
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Zenon Kubat, adres e-mail: zkido@onet.pl
 3. Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane, wyłącznie w celach określonych przepisami:
   • ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,
   • ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach,
   • ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
   • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
   • ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
   • ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
   • ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,
   • przepisami prawa gospodarczego.
 4. Prawne podstawy dopuszczalności przetwarzania przez Muzeum Regionalne dotyczących Państwa danych oparte są na wyżej wskazanych przepisach prawa oraz na niezbędności wykonania umów zawieranych z Muzeum. W wymagających tego przypadkach Muzeum Regionalne ubiegało będzie się o wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją uprzednio wyraziła.
 5. Muzeum Regionalne w Złotym Potoku deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzać będzie Państwa dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą:
   
   • wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na terenach należących do Muzeum,
   • marketing usług własnych oraz promowanie działalności Muzeum i nowych inicjatyw wśród klientów związanych z nią umowami,
   • dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności.
 6. Odbiorcą Pani(a) danych osobowych są tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Pani(a) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Ze względu na prowadzenie działalności statutowej Pani(a) dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Muzeum. Po tym okresie Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa.
 9. Posiada Pani(-) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Posiada Pani(-) prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna Pani (-), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią(a) danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w organizowanych przez Muzeum Regionalne konkursach i imprezach kulturalno-edukacyjnych, jak również w celu zakupu, przejęcia daru, dokonania wpisu w księgach inwentarzowych i dokumentacji muzealnej.
 12. Jest Pani(-) zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w imprezach i konkursach.
 13. Przetwarzanie podanych przez Panią(-) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.